WMI Foundation stone laid by the President Uhuru Kenyatta